Obchodní podmínky

1. Všeobecně
2. Kupní smlouva, smlouva o dílo
3. Dodací podmínky
4. Platební podmínky
5. Technické požadavky, záruka za jakost, reklamace
6. Závěrečná ustanovení
obchodní podmínky ve formátu pdf

1. Všeobecně

1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou H.A.N.S. prefa, a.s. jako prodávající (zhotovitel) a fyzické nebo právnické osoby jako kupující (objednatel). OP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (zhotovitelem) a kupujícím (objednatelem). Odlišná ujednání od OP platí jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě, smlouvě o dílo, objednávce, případně jinou formou výslovně sjednána.  Obchodní podmínky jsou zpracované v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

1.2 Předmětem plnění jsou výrobky, zboží a služby specifikované v kupní smlouvě. Výrobky vyráběné na zakázku nejsou skladem a vyrábí se až dle požadavku kupujícího dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace a jejich dodávky se realizují vždy pouze na základě potvrzené objenávky (PO) nebo písemné kupní smlouvy (KS) nebo smlouvy o dílo (SOD).

2. Kupní smlouva (dále jen KS), smlouva o dílo ( dále jen SOD)

2.1 Dohody a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, které se týkají objednávání, dodání, převzetí zboží a ceny, se uzavírají písemně. Základními doklady jsou objednávka, potvrzená objednávka, kupní smlouva, smlouva o dílo, dodací list a faktura. Při prodeji za hotové tyto doklady nahrazuje doklad o prodeji za hotové.

2.2 K uzavření KS mezi prodávajícím a kupujícím může dojít: 
a) ústně - při osobním odběru předáním a převzetím výrobků a zboží na základě vystavení dodacího listu a jejich zaplacením v hotovosti,
b) písemnou formou.

2.3 KS a SOD mohou být zcela nebo dočasně (do doby případného oboustranného potvrzení KS nebo SOD) nahrazeny objednávkou vystavenou kupujícím (objednatelem), která slouží jako návrh na uzavření KS nebo SOD. 
Objednávka musí obsahovat: identifikační údaje kupujícího (objednatele), specifikaci objednaného produktu včetně množství, kontaktní osobu včetně tel. spojení, požadované místo a termín dodání.
Nedílnou součástí KS nebo SOD na výrobky vyráběné na zakázku jsou kladečské výkresy nebo výkresy tvaru prvků, potvrzené kupujícím (objednatelem).
KS nebo SOD je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající (zhotovitel) obdrží zpět svůj potvrzený návrh KS nebo SOD kupujícím (objednatelem).
Jakékoliv další změny po uzavření KS a SOD jsou možné pouze po písemné dohodě podepsané oběma smluvními stranami (např. dodatek ke smlouvě).

2.4 Návrh KS a SOD obsahuje: označení výrobků a zboží, technické požadavky, množství, cenu (včetně ceny obalů), platební podmínky, termín plnění, místo plnění a způsob dodání, nebo montáže.

2.5 Provede-li kupující (objednatel) na podepsaném návrhu KS nebo SOD jakékoliv změny, tyto změny ruší platnost podpisu prodávajícího a nezakládají vznik KS (SOD). V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření KS (SOD).

2.6 Kupující je povinen potvrdit návrh KS (SOD) obratem, v nejkratším možném termínu po jeho obdržení.

2.7 Nevrátí-li kupující potvrzený návrh KS (SOD) ani do 14-ti dnů ode dne vystavení, může prodávající od tohoto návrhu KS (SOD) odstoupit.

2.8 Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje výrobky, zboží a služby dodat dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě a kupující je povinen výrobky, zboží a služby odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Cena veškerého zboží a služeb je cena smluvní.

3. Dodací podmínky

3.1 Vlastnictví k prodávaným výrobkům, zboží a obalům a nebezpečí vzniku škody na věci a jejich ztráty přechází na kupujícího (není-li v KS nebo SOD sjednáno jinak):

a) na adrese prodávajícího – osobním převzetím výrobků a zboží kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení výrobků na přepravní prostředek).

b) na jiném místě – předáním smluvených výrobků a zboží k přepravě prvnímu písemně pověřenému dopravci. Kupující má povinnost označit prodávajícímu přesné místo vykládky, čas, způsob a zabezpečit včasné vyložení. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. Kupující pak uhradí společně s kupní cenou i dopravné.

c) dodávkou na stavbu + šéfmontáž (tento způsob dodávky se týká pouze výrobků Stropního systému zhotovitele) – zhotovitel zajistí dodávku včetně dopravy a šéfmontáže (zapůjčení montážních kleští s obsluhou – šéfmontérem). Objednatel opatří ve své režii jeřáb potřebné nosnosti, jednoho pomocného pracovníka způsobilého pro práce ve výškách ( přípomoc šéfmontéra ) a jednoho pracovníka ( vazače obsluhovatele ) s platným vazačským průkazem, pro suchou  montáž (bez zalití spar a zhotovení věnců) panelů z dopravního prostředku ( zhotovitel zajistí přípomoc řidiče ). Tento způsob dodávky předává písemně zhotovitel objednateli, či jím zmocněné třetí osobě.  

d) dodávkou na stavbu + montáž – zhotovitel, nebo jím pověřená třetí odborně způsobilá osoba, zajistí dodávku včetně dopravy a „suché montáže“ (bez zalití spar a zhotovení věnců, tento způsob montáže se týká pouze výrobků Stropního systému zhotovitele ) a „montáže“ (tento způsob montáže se týká všech výrobků, vyjma výrobků Stropního systému zhotovitele – není-li v SOD uvedeno jinak)  a jeřábu potřebné nosnosti. Tento způsob dodávky předává písemně zhotovitel objednateli, či jím zmocněné třetí osobě.  

3.2 Výrobky a zboží je oprávněn odebrat osobně buď kupující, nebo  kupujícím zmocněná třetí osoba, pokud není uvedeno jinak v KS (SOD).

Plná moc musí obsahovat:

 • základní údaje o zmocniteli (adresa, IČ, DIČ, telefon)
 • úplné údaje o zmocněném
 • k čemu předkladatele tato plná moc zmocňuje (včetně č. KS nebo SOD)
 • dobu platnosti plné moci
 • razítko, podpis zmocnitele a zmocněného

Plná moc v jednom vyhotovení zůstává uložena u prodávajícího (zhotovitele). Prodávající (zhotovitel) není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího (objednatele) i pokud se jedná o dopravce výrobků a zboží pro kupujícího. Uvedením čísla občanského průkazu, jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu. 

3.3 Na dodané výrobky a zboží vystaví prodávající dodací list, kterým prokazuje svoje plnění.

Dodací list obsahuje:

 • údaj o místě plnění (dodávající závod)
 • číslo objednávky
 • údaje o příjemci a konečném příjemci
 • údaje o předmětu plnění (značka, cena za jednotku, cena celkem, číslo výrobku, množství)
 • úplné čitelné údaje o přejímajícím a podpis přejímajícího
 • razítko a podpis odpovědného pracovníka prodávajícího

 
3.4 Doprava je zajišťována silničními vozidly - tahači s návěsy s celkovou délkou do 18m. Po dohodě je možné použít auta s vleky nebo sólo auta. Cena za dopravu platí za předpokladu zajištění volného přístupu ke stavbě. V případě nezajištění těchto podmínek má prodávající právo požadovat na kupujícím vícenáklady spojené s případným překládáním nebo prostoji. Při zajišťování dopravy prodávajícím (zhotovitelem) neodpovídá tento za škody vzniklé kupujícímu ( objednateli ) při zdržení dopravy z důvodu vyšší moci - povětrnostních vlivů, havárií, neprůjezdnosti dopravních komunikací  a jiných nepředvídatelných událostí.

3.5 Při určení závazné velikosti ( nosnosti a vyložení ramene ) jeřábu zhotovitelem je počítáno s nutností  volného pohybu jeřábu podél celého objektu ze všech stran (bez překážek a vedení inženýrských sítí) a se zajištěním volného přístupu až k vnějšímu líci objektu. 

3.6 Prodávající je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3.7 Obaly jsou zátky, palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly prodávající (zhotovitel) fakturuje  kupujícímu (objednateli) společně s dodávkami zboží za sjednanou smluvní cenu.

3.8 V případě, že v KS nebo SOD není uvedeno přesné datum odběru, může kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, výrobky a zboží odebrat pouze po předchozí dohodě s prodávajícím, popř. na základě výzvy prodávajícího.

3.9 Kupující (objednatel) se zavazuje, že zboží, výrobky, služby odebere ve sjednaném  termínu s max. posunem 14 kalendářních dní. Pokud kupující (objednatel) nedodrží ani tento posunutý termín, je prodávající (zhotovitel) oprávněn účtovat skladné ve výši 0,3% z kupní ceny uskladněného zboží, výrobků za každý započatý den po tomto posunutém termínu. 
Pokud však  nebude zboží vyrobené na zakázku odebráno do 30 dnů od sjednaného termínu odebrání, může být toto zboží po dohodě s kupujícím (objednatelem) uskladněno u prodávajícího (zhotovitele) a vyfakturováno. V tomto případě je prodávající (zhotovitel) oprávněn účtovat skladné (viz. bod 3.7. těchto VOP), pokud se jedná o dodávku s montáží, tak v tomto případě bude fakturováno pouze zboží  a částka za montáž bude dofakturována až po provedení této montáže.
V případě zpoždění v převzetí předpjatého zboží - výrobků (stropní panely Spiroll Partek -  ozn. HCE) ze strany kupujícího (objednatele) o více než 14 dnů, negarantuje prodávající (zhotovitel) kupujícímu (objednateli) stejnoměrné hodnoty vzepětí tohoto zboží. 

3.10 Prodávající (zhotovitel) neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu  (objednateli) při neuskutečnění nakládky zboží z důvodu vyšší moci - povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie, požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí.

3.11 Při vlastní dopravě kupujícího (objednatele),  toto se týká výrobkové skupiny  jímky a nádrže, je nutné, aby si kupující (objednatel) zapůjčil manipulační „RD“ závěsy. Tyto závěsy jsou zapůjčovány oproti vratné záloze určené Zhotovitelem.

3.12 Při vlastní dopravě kupujícího (objednatele),  toto se týká výrobkové skupiny  Stropní systém, je možné, aby si kupující (objednatel) zapůjčil manipulační a montážní kleště. Podmínky zapůjčení je nutné dohodnout individuálně.

4. Platební podmínky

4.1 Kupní cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Na poskytnutí slevy nemá kupující právní nárok. Ceny jsou stanoveny franko (fco) výrobní závod prodávajícího nebo v případě dopravy na stavbu a montáže (fco) stavba.

4.2 U výrobků a služeb jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každou zakázku (viz. platnost nabídky). Dojde-li mezi předáním cenové nabídky a návrhem KS (SOD) k výraznému zvýšení cen vstupů (materiál, energie, ...), nebo došlo-li ze strany kupujícího (objednatele) k chybnému zadání, je prodávající (zhotovitel) oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou nabídku-kalkulaci.

4.3 Kupní cena bude kupujícím (objednatelem) uhrazena takto:

a) platba v hotovosti – kupující (objednatel), popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí kupní cenu v hotovosti před odběrem výrobků a zboží na pokladně firmy výrobního závodu H.A.N.S. prefa, a.s. v Lysé nad Labem.

b) platba na fakturu – zálohová, na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a zboží budou zahájeny po připsání zálohové částky na účet prodávajícího (zhotovitele). Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající (zhotovitel) kupujícímu (objednateli) fakturu – daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do tří kalendářních týdnů po datu její splatnosti, má prodávající právo od KS (SOD) odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupením od smlouvy a stornováním  zálohové faktury nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních postihů, které je kupující prodávajícímu povinen uhradit. Prodávající (zhotovitel) přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku.

c) platba na fakturu  dle KS nebo SOD, objednávky vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti stanovené kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo.

4.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je doba splatnosti faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li kupující v prodlení s úhradou fakturované kupní ceny, popřípadě dopravy nebo hodnoty vratných obalů, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5 Při dopravě vozidlem prodávajícího (zhotovitele), popř. po železnici, je kupující (objednatel) povinen uhradit prodávajícímu (objednateli) dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků a zboží. Nebude-li vozidlo prodávajícího (zhotovitele) nebo jím určené třetí osoby, vyloženo v místě určení kupujícím (objednatelem) do 90-ti minut od příjezdu, může prodávající (zhotovitel) účtovat kupujícímu (objednateli) prostoje vozidla dle svého platného ceníku a kupující (objednatel) je povinen tyto prostoje prodávajícímu (zhotoviteli) uhradit. Ceník je k dispozici na obchodním oddělení firmy H.A.N.S. prefa, a.s.

4.6. Oprávněná reklamace po převzetí výrobků (služeb) neopravňuje kupujícího (objednatele) k zadržování plateb za výrobky (služby). 

4.7. V případě, že kupující (objednatel) neuhradí své předcházející závazky prodávajícímu (zhotoviteli), má prodávající (zhotovitel) právo další dodávky zastavit, aniž by kupující (objednatel) měl právo vymáhat náhradu škody a ušlý zisk.

5. Technické požadavky, záruka za jakost, reklamace

5.1 Prodávající prohlašuje, že všechny jeho výrobky použité jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  
5.2 Prodávající prohlašuje, že vlastní certifikát na řízení jakosti dle CQS řízení jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.

5.3 Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím, na vady způsobené kupujícím (objednatelem) nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů prodávajícího (zhotovitele).

5.4 Kupující (objednatel)  je povinen při přejímce výrobků popř. před zabudováním výrobků provést jejich běžnou kontrolu. Za zjevné vady (vzhled, mechanické poškození a rozměrové odchylky nad rámec tolerancí (viz. dokumenty „Tolerance H.A.N.S. prefa, a.s.“, ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty a navazující normy nebo Technické listy H.A.N.S. prefa, a.s.) odpovídá prodávající (zhotovitel) do okamžiku převzetí zboží kupujícím (dle občanského zákoníku nebo ujednání KS a SOD). Rozměrové odchylky a barevná nejednotnost v souladu s dokumenty „Tolerance H.A.N.S. prefa, a.s.“, ČSN EN 13369 a navazující normy nebo Technické listy H.A.N.S. prefa, a.s.) nejsou závadami a kupující (objednatel) není oprávněn tyto reklamovat.
Za množství výrobků a kompletnost dodávky odpovídá prodávající (zhotovitel) do okamžiku převzetí výrobků kupujícím (objednatelem). Na vady skryté poskytuje prodávající (zhotovitel)  záruku v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v KS (SOD). Záruka začíná běžet ode dne převzetí výrobků kupujícím (objednatelem).

5.5 Prodávající (objednatel) se zavazuje odstraňovat vady své dodávky na základě písemné reklamace kupujícího (objednatele), která musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího. Místem předání reklamace je sídlo prodávajícího (zhotovitele). V případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující (objednatel) nárok na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, případně slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání použití výrobku k původnímu účelu a kupující (objednatel) s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití výrobku, má kupující (objednatel) nárok na bezplatnou výměnu výrobku. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky.

5.6 Beton, ze kterého je výrobek vyroben, sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu, na povrch výrobku. Zabránit vzniku barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevný rozdílů a zmizení výkvětů.

5.7 Všechny betonové prefabrikáty jsou vyrobeny v souladu ČSN EN 13369 a navazujících norem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ.

6.2 Kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, ke kterým se vztahují tyto VOP, se ve věcech neupravených těmito podmínkami řídí občanským zákoníkem ČR.

Platnost těchto Obchodních podmínek je od 1. 4. 2015